Kortare och längre kontakter

Jag kan både hjälpa dej som har behov av utveckling, nya perspektiv på livet och dej som har svårare problem – kanske depression, utmattningssymtom och/eller ångesttillstånd. I kortare eller längre kontakter arbetar vi tillsammans för att du ska kunna få symtomlindring, tillgång till din känslomässiga potential och därigenom uppleva att livet blir lättare att hantera och mer meningsfullt.
Jag har också erfarenhet av coaching kring arbetsrelaterade frågor och relationer.
I alla kontakter sätter vi upp mål, du får kunskap om behandlingsmetoder och vi kommer överens om hur vi ska arbeta för att nå bästa möjliga resultat.

Coaching och korttidsterapi

I en kortare kontakt kan du få stöd i att hantera ett mer avgränsat problem – kanske finna en ny riktning i livet eller ta ett eller flera viktiga beslut. Det kan exempelvis handla om problem på arbetsplatsen och/eller i en relation. Företagare kan använda coaching för att exempelvis stärka sin yrkesroll och få en bättre balans i livet.
I coachande kontakter sätter vi fokus på positiva krafter och styrkor. Att reflektera kring utvecklingsmöjligheter och upplevda problem tillsammans med en psykolog/psykoterapeut ger ofta helt nya perspektiv och en trygghet som gynnar ditt psykiska välmående.

Krissamtal – kristerapi

Olika slags kriser ingår i alla människors liv. Ibland finns behovet att sörja eller reflektera kring det svåra tillsammans med en utomstående professionell för att få kraft att gå vidare. Det kan också vara så att sorgen och/eller en traumatisk händelse dröjer sig kvar länge i tankar och känslor och kan väcka minnen från tidigare svåra situationer. För att undanröja hinder för en naturlig sorgebearbetning och förebygga psykisk ohälsa är ofta krissamtal en god behandlingsmetod.

Psykoterapi

Jag har omfattande erfarenhet av att arbeta med lidande och oro vid stress, utmattningstillstånd, depression, sorg, trauma och svåra sjukdomar. Det kan ta tid att hitta tillbaka till livslust och glädje. Men även svåra tillstånd kan vända med professionellt stöd, ibland kombinerat med medicin vid behov, och erkända psykoterapeutiska metoder. Vid en mer djupgående känslomässig smärta går det inte att ”rycka upp sig” snabbt på egen hand. En trygg psykoterapeutisk relation är en stor hjälp för att få tillbaka tilltron till sig själv och få nya perspektiv på hur man vill leva sitt liv.

Psykologisk rådgivning

De flesta har behov av psykologisk rådgivning någon gång i livet. Det kan handla om specifika frågor som exempelvis barns utveckling eller förhållningssätt i relationer. Ett eller några enstaka samtal med psykologisk rådgivning kan ofta ge god effekt. Du får konkreta råd om förändringsalternativ eller stöd i att hantera en situation mer genomtänkt.