Behandling och rådgivning

Psykologisk rådgivning och psykoterapi ger dig möjlighet att förstå dig själv och andra bättre. Reflektion är alltid det första steget i mänsklig utveckling och i att skapa konkret livsomvandling. Forskning visar att trygga och bekräftande relationer är nödvändiga för att djupgående förändringar ska kunna ske och bli hållbara.

Många som söker psykolog/psykoterapeut har svårt att förstå, uttrycka och reglera de medfödda känslor vi alla har. Att få tillgång till känsosignalerna ger oss en naturlig ”livskompass” som, via kroppsliga signaler, ger information om mänskliga behov. Ibland behöver känslorna förstärkas, ibland lugnas och regleras, för att vi ska kunna må bättre.

Utan kontakt med känslolivet blir vi ofta vilsna, får sämre självkänsla och hamnar lätt i återkommande grubblerier, som sällan leder till lättnad eller löser problem. En del beskriver leda, nedstämdhet, sömnsvårigheter, förlamande tröthett och en ständig upplevelse av inre eller yttre krav. Oro, irritation, okontrollerbar impulsivitet och koncentrationssvårigheter är också vanliga problem. Både relationer och livskvalitet kan bli lidande. Steget att söka professionell hjälp visar på god självinsikt och gott hopp om att förändring är möjlig.

Det kan vara svårt att förstå vilken psykoterapiform och/eller psykolog/psykoterapeut som lämplig och ”rätt” i det stora utbud som finns. En första urvalsprincip och kvalitetssäkring kan vara att söka professionell hjälp från en psykolog och/eller psykoterapeut som har legitimation, godkänd av socialstyrelsen. Med ökad kunskap och erfarenhet blir många psykologer/psykoterapeuter mer integrativa, dvs är praktiskt kunniga utifrån olika tekniker och kan individanpassa psykoterapin/samtalsstödet till olika personligheter och behov. Då ökar möjligheterna för att ge en effektiv behandling. Är det uppenbart att just en specifik terapiform är mest verksam kan också en integrativ psykolog/psykoterapeut snabbt hänvisa till en högspecialiserad kollega.

Trygghet, öppenhet och tillit

Jag beskriver alltid för mina klienter hur människor fungerar psykologiskt och påverkas av både uppväxt, händelser i livet och normer i samhället. I en psykolog-klientrelation är det viktigt att ha en gemensam förståelse kring hur det mänskliga psyket och psykoterapi fungerar, så att det blir begripligt hur vi ska arbeta för att nå olika behandlingsmål (se metoder). Jag är både lyssnande, inkännande och aktiv som terapeut så att behandlingsrelationen ska bli så trygg och öppen som möjligt.

Vid det första mötet brukar klienter beskriva vad de vill ha hjälp med och jag vägleder med frågor. Det är högst individuellt i vilken takt man kan/vill dela med vad sig om vad man varit med om och/eller upplever som problem. Om problemformuleringen är tydlig och avgränsad kan samtalen bli mer  av stödjande och rådgivande karaktär. Då blir vår kontakt ofta glesare eller kortare. (Läs vidare om kortare eller längre kontakter)

I psykoterapi, som är en mer djupgående psykologisk behandling, är målsättningen att olika symtom och svårigheter successivt ska försvinna. Psykoterapiprocessen blir olika utifrån olika klienters aktuella förutsättningar, erfarenheter och önskemål. Integrativ relationell och känslofokuserad terapi är effektiv, men behandlingstiden kan variera. Jag strävar alltid efter en öppen dialog med klienter så terapiprocessen känns meningsfull och verksam.

Jag arbetar främst enskilt med ungdomar och vuxna personer. Jag har också erfarenhet av utvecklingsbedömningar av barn och har både arbetat med vuxna, familjer och barn.

Ett annat specialområde jag arbetat med är adopterade och adoptivfamiljer.